مقالات آموزشی

اینکوترمز چیست نوشته کامبیز شجاعی نیک

اینکوترمز چیست؟

در تجارت بین الملل قوانین و قواعد نوشته شده و نانوشته ای تعیین شده است که در تسهیل روند کارها مفید باشد. یکی از این اصول، اینکوترمز (Incoterms) نام دارد که در جهت تسهیل مراودات میان خریداران و فروشندگان ایجاد شده است.