بخشنامه 99/05/14

بخشنامه “استفاده از مسیر جلفا/پلدشت به عنوان مسیر جایگزین در زمان ازدحام مرز بازرگان” در فایل پیوست تقدیم حضور می گردد.

استفاده از مسیر جلفا/پلدشت به عنوان مسیر جایگزین در زمان ازدحام مرز بازرگان PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *