بخشنامه ۹۹/۰۹/۱۸ – ۹۹/۰۹/۱۹

بخشنامه ۹۹/۰۹/۱۸ – ۹۹/۰۹/۱۹

این مطلب شامل دانلود PDFهای تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی، تست کرونا، عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات صنفی شرکتها حمل و نقل جاده ای و چالش های غیر مترقبه اخیر و شیوع گسترده ویروس کرونا است.

تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی : دانلود PDF

انجام تست کرونا : دانلود PDF

عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات صنفی شرکتها حمل و نقل جاده ای: دانلود PDF

چالش های غیر مترقبه اخیر و شیوع گسترده ویروس کرونا: دانلود PDF

اشتراک گذاری پست