تگ - آموزشی

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟

یکی از مهمترین مباحث در زمینه حمل و نقل، اینکوترمز است که در این مطلب به صورت ساده توضیح داده شده است.در تجارت بین الملل به منظور روان سازی و تسهیل در مراودات میان خریداران و فروشندگان، نمادهای کلیدی تعریف گردیده است که با به کار بردن هرکدام، میزان مسئولیت و هزینه های مرتبط بین...